ชื่อพื้นที่จำนวนสมาชิกโครงการในพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยหาน100
1) หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน58
1) ปลูกต้นไม้เพื่อโลก
2) ทําสื่อเพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านพุย3
1) สร้าง สุข เปลี่ยน สะอาด
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 730
1) ศึกษา รวบรวม และสืบสานลายผ้าปักม้งแม่สาใหม่และแม่สาน้อย
โรงรียนบ้านห้วยตอง0
1) ส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม
บ้านหนองจิก26
1) เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ภาษาถิ่น
บ้านห้วยหมากเลี่ยม353
1) พัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
บ้านปางคาม56
1) เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่
ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า1
1) ผลิตสื่อสิทธิการศึกษาของเด็กชนเผ่า
ศูนย์การเรียนชุมชนมอวาคี0
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน8
1) สร้างพื้นฐานสู่อนาคต ตอน แก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน
ม่อนแสงดาว11
1) เสริมสิทธิเด็กด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการพึ่งตนเอง
ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน14
1) จากดอยน่านสู่สองฝั่งทะเลไทย
ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเพ่อง3
1) Journey to Change Mindset ตอน เหนือไปถึงไหน
บ้านห้วยอีค่าง8ไม่มีข้อมูล
รวม671รายการ